نام زیرگروه: فابریک
فلنچ اسلیپون
فابریک استیل 304
فلنچ اسلیپون
فابریک استیل 316
فلنچ گلودار
فابریک استیل 304
فلنچ گلودار
فابریک استیل 316
فلنچ کور
فابریک استیل 304
فلنچ کور
فابریک استیل 316