نام زیرگروه: ایرانی
فلنچ
ایرانی استیل 316
فلنچ نازک اسلیپون
ایرانی استیل 304
فلنچ نازک اسلیپون
ایرانی استیل 316
فلنچ نازک گلودار
ایرانی استیل 304
فلنچ نازک گلودار
ایرانی استیل 316
فلنچ نازک کور
ایرانی استیل 304
فلنچ نازک کور
ایرانی استیل 316
فلنچ استاندارد اسلیپون
ایرانی استیل 304
فلنچ استاندارد اسلیپون
ایرانی استیل 316
فلنچ استاندارد گلودار
ایرانی استیل 304
فلنچ استاندارد گلودار
ایرانی استیل 316
فلنچ استاندارد کور
ایرانی استیل 304
فلنچ استاندارد کور
ایرانی استیل 316
PN16 فلنج اسلیپون
ایرانی استیل 304
PN16 فلنچ اسلیپون
ایرانی استیل 316