نام زیرگروه: مانیسمان
لوله مانیسمان رده 10
مانیسمان استیل 316
لوله مانیسمان رده 10
مانیسمان استیل 304
لوله مانیسمان رده 40
مانیسمان استیل 316
لوله مانیسمان رده 40
مانیسمان استیل 304
لوله مانیسمان رده 80
مانیسمان استیل 304
لوله مانیسمان رده 80
مانیسمان استیل 316