نام زیرگروه: درزدار
لوله درزدار رده 10
درزدار استیل 316
لوله درزدار رده 10
درزدار استیل 304
لوله درزدار رده 40
درزدار استیل 316
لوله درزدار رده 40
درزدار استیل 304
لوله درزدار رده 80
درزدار استیل 316
لوله درزدار رده 80
درزدار استیل 304