نام زیرگروه: ایرانی
لوله با ضخامت 1.5
ایرانی استیل 304
لوله با ضخامت 1.4
ایرانی استیل 304