نام زیرگروه: براق
ورق 1.25×2.5
براق استیل 304
ورق 1.5×3
براق استیل 304
ورق 1×2
براق استیل 304