نام زیرگروه: مات
ورق 1.25×2.5
مات استیل 304
ورق 1.5×3
مات استیل 304
1×2 ورق
مات استیل 304
ورق 2.5×1.25
مات استیل 316
ورق 3×1.5
مات استیل 316
ورق 2×1
مات استیل 316