نام زیرگروه: ایرانی
درپوش دنده
ایرانی استیل 316
مغزی دنده
ایرانی استیل 316
تبدیل دنده
ایرانی استیل 316
درپوش دنده
ایرانی استیل 304
تبدیل دنده
ایرانی استیل 304
مغزی دنده
ایرانی استیل 304
سرپوش دنده
ایرانی استیل 316
سرپوش دنده
ایرانی استیل 304
زانو دنده 45
ایرانی استیل 316
زانو دنده 45
ایرانی استیل 304
سرشلنگی دنده
ایرانی استیل 316
سرشلنگی دنده
ایرانی استیل 304
زانویی دنده
ایرانی استیل 316
زانویی دنده
ایرانی استیل 304
سه راهی دنده
ایرانی استیل 316
سه راهی دنده
ایرانی استیل 304
یک سر دنده
ایرانی استیل 316
یک سر دنده
ایرانی استیل 304
چیقی دنده
ایرانی استیل 316
چیقی دنده
ایرانی استیل 304
چهارراهی دنده
ایرانی استیل 316
چهارراهی دنده
ایرانی استیل 304
سر دنده
ایرانی استیل 316
سردنده
ایرانی استیل 304
بوشن دنده
ایرانی استیل 316
بوشن دنده
ایرانی استیل 304
دوسردنده
ایرانی استیل 316
دوسردنده
ایرانی استیل 304