نام زیرگروه: فابریک
گوی شست وشو ثابت
فابریک استیل 316
گوی شست وشو ثابت
فابریک استیل 304
گوی شست وشو چرخشی
فابریک استیل 316
گوی شست وشو چرخشی
فابریک استیل 304
درب منهول داخل باز شو
فابریک استیل 316
درب منهول داخل باز شو
فابریک استیل 304
درب منهول
فابریک استیل 316
درب منهول
فابریک استیل 304
چهار راهی جوش
فابریک استیل 316
چهار راهی جوش
فابریک استیل 304
کلمپ
فابریک استیل 316
کلمپ
فابریک استیل 304
شیر پروانه
فابریک استیل 316
شیر پروانه
فابریک استیل 304
زانوئی جوش
فابریک استیل 316
زانوئی جوش
فابریک استیل 304
سه راهی جوش
فابریک استیل 316
سه راهی جوش
فابریک استیل 304
تبدیل جوش
فابریک استیل 316
تبدیل جوش
فابریک استیل 304
مهره ماسوره
فابریک استیل 316
مهره ماسوره
فابریک استیل 304
شیرصافی
فابریک استیل 304
درب منهول
فابریک استیل 316
درب منهول
فابریک استیل 304