نام زیرگروه: ایرانی
شیر یک طرفه
ایرانی استیل 316
1
ایرانی استیل 304
کلمپ
ایرانی استیل 316
کلمپ
ایرانی استیل 304
شیر پروانه
ایرانی استیل 316
شیر پروانه
ایرانی استیل 304
چهار راهی جوش
ایرانی استیل 304
زانوئی جوش
ایرانی استیل 304
سه راهی جوش
ایرانی استیل 304
تبدیل جوش
ایرانی استیل 304
مهره ماسوره
ایرانی استیل 304
گوی شست وشو چرخشی
ایرانی استیل 304
گوی شست وشو ثابت
ایرانی استیل 304