نام زیرگروه: فیلتر صافی خطی
B&G - 422
فیلتر صافی خطی استیل 316
B&G - 422
فیلتر صافی خطی استیل 304