نام زیرگروه: شیر صافی
شیر صافی دنده ای
شیر صافی استیل 316
شیر صافی دنده ای
شیر صافی استیل 304