نام زیرگروه: فلنچ دار 316
شیرکشویی
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر توپی فلنچ دار
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر یک طرفه
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر صافی
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر صافی
فلنچ دار 316 استیل 304
شیر یک طرفه
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر سوپاپی
فلنچ دار 316 استیل 316
شیر سوزنی
فلنچ دار 316 استیل 316