نام زیرگروه: دنده ای 304
شیر سوزنی
دنده ای 304 استیل 304
شیر یک طرفه
دنده ای 304 استیل 304
شیرگازی دوتیکه
دنده ای 304 استیل 304
شیرگازی دوتیکه
دنده ای 304 استیل 304
شیر کشویی
دنده ای 304 استیل 304
شیر صافی
دنده ای 304 استیل 304
شیر سوپاپی
دنده ای 304 استیل 304