نام زیرگروه: دنده ای 316
شیر سوزنی
دنده ای 316 استیل 316
شیر یک طرفه
دنده ای 316 استیل 316
شیرگازی دوتیکه
دنده ای 316 استیل 316
شیرگازی دوتیکه
دنده ای 316 استیل 316
شیر کشویی
دنده ای 316 استیل 316
شیر صافی
دنده ای 316 استیل 316
شیر سوپاپی
دنده ای 316 استیل 316